Köpvillkor

Expobutiken.se – en butik från Häggman & Co AB
VAT-nummer: SE556777-4368


GDPR

Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft 25 maj 2018, förtydligar vi härmed våra köpvillkor och informationen kring vår hantering av personuppgifter.  


Vår verksamhet är en så kallad B2B-verksamhet. Det innebär att vi vänder oss enbart till företag och föreningar. Inte till privatpersoner.
Är du kund hos oss sparas uppgifter såsom:

  • Företagsnamn
  • Referensperson
  • Adress
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Organisationsnummer

Dessa uppgifter finns tryggt förvarade i vårt ordersystem och lagras där, i enlighet med god bokföringssed, den tid som krävs efter senast avslutade order/köp. Detta för att på smidigast möjliga sätt kunna fullfölja framtida beställningar och besvara eventuella frågor om tidigare beställningar.

Förekommer du i vårt ordersystem, ingår du också i de listor utefter vilka vi använder för att skicka nyhetsbrev. I varje utskick från oss finns en funktion för avregistrering längst ned. 


Privatperson

Är du privatperson och är intresserad av något vi säljer. Vi beklagar, men vi säljer enbart till företag & organisationer. Vi hoppas att ni har förståelse för detta. 


Övriga köpvillkor

Priser

Alla priser anges i SEK och är exklusive moms, frakt och eventuella uppstarts-/schablon- och/eller originalkostnader. Uppstarts-/schablon- och originalkostnader anges specifikt på aktuell produktsida. Priserna är styckepris om inget annat anges. Vi reserverar oss för slutförsäljning, tryckfel och prisändringar. Originalkostnaden är, om inget annat anges, en fast avgift om 700 kronor.

Kostnad för emballages: Kan tillkomma med 100 kr, vanligtvis när paket överskrider DHL;s mått.

Mått
Alla mått anges i bredden x höjden x djupet om inget annat anges.

Produktionsunderlag
Alla order förutsätter tryckfärdiga/användbara original. Det färdiga underlaget skickas vid beställning in via info@expobutiken.se. Ange ordernummer. 
Det åvilar köparen att kontrollera att översända underlag och angivna färger går att producera i den beställda tekniken. Är det specificerade färger såsom Pantone, NCS eller dylikt så måste detta anges tydligt.

Är du osäker på originalets användbarhet, kontakta oss. Vi hjälper dig gärna!

Om tryckfärdigt original saknas eller är bristfälligt ur produktionshänseende så hjälper vi gärna till. Originalframställning debiteras med 700kr/timmen om inget annat överenskommits..  

Leveransbestämmelser
Dessa leveransbestämmelser är, såvida inte annat skriftligen avtalats, tillämpliga och anses accepterade av köparen vid köp hos Häggman & Co AB.


Leveranstid: Produkter utan tryck tar 3-5 dagar, Produktion Europa med tryck tar upp till 10 dagar, Produktion Asien tar upp till 40 dagar beroende på transport sätt.

vi väljer flyg eller tåg.

I covidtider väljer vi bort båttransporter då osäkerheten är för stor.

Leveransvillkor
Fritt vårt lager, hämtning eller vi skickar leveransen vidare enl DHL taxa

Försenad leverans eller skada som beror på transportföretaget skall reklameras av köparen direkt till transportföretaget.

I priserna ingår ej moms, frakt eller kostnader för originalframställning (om så erfordras).
Över/underupplaga kan ske med +/- 10%.
Önskas leverans till fler än en mottagare debiteras 100 kronor per försändelse + tillkommande fraktkostnad.

Orderbekräftelse

Vid lagd beställning online bekräftas detta per automatik av e-butikslösningen. Denna bekräftelse kommer rutinmässigt att efterföljas av en ny, komplett orderbekräftelse där eventuella tillkommande kostnader (exklusive frakt) är specificerade. Orderbekräftelsen sändes digitalt via e-post. Det åvilar köparen att inom 3 dagar kontrollera orderbekräftelsen. Säljaren reserverar sig för skrivfel eller annan force majeure.

Expressorder
Önskas extra snabb leverans och leveransbevakning utanför de ordinarie rutinerna samt leverans med annat transportsätt debiteras denna extra kostnad enligt separat prislista för expressorder eller överenskommelse.

Transportsätt
Leverans sker normalt med DHL, Schenker eller Postens företagspaket om kund ej skriftligt angivit annat transportsätt och medsänt ifyllda transporthandlingar. Avtal kan träffas om annat transportsätt. Säljaren ansvarar ej för transportskador uppkomna under transporten.

Betalningsvillkor
Betalning mot faktura. Kreditkontroll genomförs rutinmässigt av samtliga nya kunder. 30 dagar netto. Finns förfallna fakturor till betalning sker leverans mot efterkrav tills skulden är reglerad. Försålda varor förblir säljarens egendom intill dess fullständig likvid erhållits.

Returrätt
För de produkter som tillverkas specifikt för kunds räkning innebär det att ordern är bindande och returer godkännes ej. All produktion startas först efter kunds godkännande av korrektur.
Gällande övriga produkter kan endast retur ske enligt överenskommelse med Häggman & Co AB, samt dess underleverantörer. Prover krediteras ej.

Godkännes retur av varor skall dessa vara packade i originalförpackning, ej vara använda eller bearbetade. På retur som ej beror på felaktig leverans eller reklamation, görs avdrag med 20 % på fakturabeloppet, dock lägst 50 kronor före kreditering om retur sker inom 7 dagar  från fakturadatum. Retur senare än 10 dagar efter fakturadatum krediteras ej.

Produktionsprov
Önskas prov för godkännande av produkten innan produktion startas, beställes detta separat och bekostas av kunden. Leverans av prover sker under normal rutiner. Önskas snabb leverans av prov sker detta mot debitering av extra frakter motsvarande 500 kronor per order.

Annullation
Om en bekräftad order önskas bli annullerad av kund efter att ordern är lagd måste först ett godkännande från fabrik inhämtas och godkännas samt att säljare debiterar samtliga uppkomna kostnader och förlorad handelsvinst.

Produktionsunderlag
Alla order förutsätter tryckfärdiga/användbara original. Det färdiga underlaget skickas vid beställning in via info@expobutiken.se. Ange ordernummer.
Det åvilar köparen att kontrollera att översända underlag och angivna färger går att producera i den beställda tekniken. Är det specificerade färger såsom Pantone, NCS eller dylikt så måste detta anges tydligt.

Är du osäker på originalets användbarhet, kontakta oss. Vi hjälper dig gärna!

Om tryckfärdigt original saknas eller är bristfälligt ur produktionshänseende så hjälper vi gärna till. Originalframställning debiteras med 700 kr/original.  

Reklamation
Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation). Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan emottogs av köparen eller av denna anvisad mottagare skall reklameras inom en vecka därefter och i förekommande fall innan varan bearbetas. I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars ha kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan. Reklameras inte varan inom en månad från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet.
Vara skall inte i något fall anses felaktig vid färgavvikelse om avvikelsen uteslutande beror på beställd applikationsteknik eller varans material.
När det gäller reklamflaggor har dessa ett betraktningsavstånd på minst 5 meter. Rolluper och displayer; 3 meter.

Säljarens ansvar
Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till högst 10 % av Häggman & Co ABs försäljningspris.
Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom säljarens dröjsmål om dröjsmålet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll, som säljaren inte skäligen kunde ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Säljaren är inte heller ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom att varan är felaktig om det har förelegat ett sådant hinder som avses i andra stycket för att avlämna felfri vara.
För skada genom indirekt förlust eller för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat sätt än den sålda varan är säljaren ersättningsskyldig endast om skadan visas ha sin grund i grov vårdslöshet på säljarens sida.

Garantier
Garantier på förbrukningsartiklar lämnas normalt inte dock åtgärdas fel som kan hänföras till fabrikationsfel.
För garantier på maskiner och utrustning gäller garanti som eventuellt lämnats vid försäljningstillfället.

Reservation
Vi reserverar oss för prisändringar och valutaförändringar under tiden för eventuella prislistor och offerter.

Prislista
Varje ny prislista upphäver tidigare prislistor och lämnade offerter baserade på prislistan.